algemene voorwaarden

 

artikel 1 – definities

 

– home work time professional organizing (hierna te noemen: hwt): de eenmanszaak, welke zich bezighoudt met het bieden van producten en diensten ter bevordering van meer orde en structuur.

– overeenkomst: de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen hwt en de opdrachtgever, betreffende de door hwt aan opdrachtgever te leveren producten en diensten.

– intellectueel eigendom: alle uit hoofde van de wet of het recht te beschermen intellectuele of industriële eigendom die door hwt (hetzij alleen hetzij gezamenlijk met anderen) gecreëerd of ontwikkeld is bij de levering van de producten en/of diensten aan de opdrachtgever, met inbegrip van alle auteursrechten, uitvindingen, octrooien, (al dan niet registreerbare) ontwerpen en al dan niet geregistreerde handelsmerken.

– materiaal: alles wat door hwt bij de levering van de producten of diensten gecreëerd, geleverd, geproduceerd of gereproduceerd is of verband houdt met het bedrijf van de opdrachtgever, met inbegrip van alle documenten, verslagen, rapporten, notities, memoranda en computermedia alsmede fotokopieën of andere reproducties van bestaand materiaal.

– opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon welke aan hwt krachtens een overeenkomst opdraagt werkzaamheden te verrichten of producten te leveren.

– levering: in deze voorwaarden wordt daaronder verstaan het leveren van producten en het verrichten van diensten.

 

artikel 2 – toepasselijkheid

 

1. deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, in welke vorm of op welke wijze dan ook, van hwt en op alle met hwt gesloten overeenkomsten.

2. van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. in dat geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht. de overeengekomen afwijkingen gelden alleen voor de overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen.

3. naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien schriftelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten of producten van hwt. mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven deze algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is bepaald.

4. indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht, en zullen partijen in plaats van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde c.q. buiten toepassing verklaarde bepaling in acht worden genomen.

5. indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij anders wordt overeengekomen.

6. algemene voorwaarden die door de opdrachtgever worden gehanteerd, zijn niet van toepassing tenzij hiermee schriftelijk door hwt is ingestemd. onder ‘opdrachtgever’ wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met hwt in een contractuele relatie staat of komt te staan.

7. hwt behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen.

8. hwt is bevoegd bij de uitvoering van overeenkomsten, naar eigen inzicht, gebruik te maken van (diensten of producten van) derden. ook in die situatie gelden deze algemene voorwaarden.

 

artikel 3 – offertes en overeenkomsten

 

1. offertes en prijzen zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. offertes en prijzen zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever geuite wensen. de offerte omvat een omschrijving van de te verrichten diensten of te leveren producten.

2. offertes binden hwt niet, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het tegendeel is bepaald.

3. de offerte geeft inzicht in de wijze waarop de prijs tot stand is gekomen; voor diensten op basis van een uur- of dagdeeltarief of op basis van een vaste overeengekomen prijs. indien geen vaste prijs is overeengekomen worden de prijsfactoren (uurtarief, bestede tijd, eventuele inzet van materialen en/of apparaten, etc.) benoemd en wordt na afloop van de opdracht door hwt gespecificeerd hoeveel uren, materialen en/of apparaten zijn ingezet. bij opdrachten met een looptijd van meer dan een maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

4. een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een opdrachtbevestiging door hwt, op welke wijze dan ook, aan de opdrachtgever is overhandigd of indien de opdrachtgever overduidelijk met de offerte instemt, een productbestelling plaatst danwel toelaat dat met de uitvoering van de opdracht wordt begonnen.

5. een samengestelde prijsopgave verplicht hwt niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de in de offerte vermelde prijs.

6. indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten diensten te wijzigen of uit te breiden, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. eventuele (financiële) consequenties van deze wijzigingen worden tussen partijen vastgelegd.

7. opdrachtgever en hwt komen overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra aan de voorwaarde van lid 3 is voldaan. het ontbreken van een gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. de elektronische bestanden van hwt gelden hierbij als een vermoeden van bewijs, e.e.a. voor zover de wet dat toelaat.

8. informatie, mondelinge mededelingen, etc. m.b.t. te verrichten diensten of te leveren producten die telefonisch of via elektronische weg worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. hwt garandeert echter niet dat alle prijzen, producten en/of diensten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn.

9. kennelijke fouten of vergissingen in folders, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten binden hwt niet.

10. in offertes, opdrachtbevestigingen of overeenkomsten genoemde tijden en termijnen hebben te gelden als indicatie. opdrachtgever kan daaraan geen rechten ontlenen. indien naar het oordeel van opdrachtgever sprake is van een fatale termijn, dient dat uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.

11. hwt is bij de uitvoering van de overeenkomst vrij te bepalen op welke wijze de opdracht wordt uitgevoerd.

 

artikel 4 – prijzen

 

1. alle prijzen zijn in euro’s en exclusief btw en inclusief eventuele in het kader van de uitvoering van de overeenkomst te maken kosten, tenzij schriftelijk anders is vermeld.

2. de opdrachtgever is de prijs verschuldigd die hwt in haar offerte of opdrachtbevestiging aan haar heeft medegedeeld. kennelijke fouten in de prijsopgave kunnen ook na totstandkoming van de overeenkomst door hwt worden gecorrigeerd.

3. alle prijswijzigingen die voortvloeien uit de wet, cao of andere van overheidswege geldende bepaling, worden doorberekend aan de opdrachtgever.

4. de opdrachtgever zal kosten van derden welke worden gemaakt door hwt in het kader van de opdracht, rechtstreeks aan de betreffende derde voldoen. verloopt betaling aan derden via hwt dan is deze gerechtigd een voorschot op de kosten te verlangen. ook is hwt gerechtigd tot het doorberekenen van een toeslag voor administratiekosten.

5. hwt behoudt zich het recht voor om, wanneer na de datum van overeenkomst, maar vóór de dag van levering, kostenverhogingen optreden deze aan de opdrachtgever in rekening te brengen. het staat hwt in zo’n geval ook vrij om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tussenkomst van de rechterlijke macht. dit recht geldt ook voor de opdrachtgever indien hij samen met hwt tot dit standpunt komt. maakt de opdrachtgever van dit recht gebruik, dan moet hij binnen 5 dagen na ontvangst van de betreffende mededeling van hwt, per aangetekende brief de ontbinding inroepen.

 

artikel 5 – zorgplicht

 

1. hwt levert de diensten en producten met een redelijke mate van deskundigheid, zorg en toewijding.

2. hwt levert op een zodanige wijze en zodanig rekening houdend met de opdrachtgever dat diens goede naam en professionele karakter behouden blijven, en voldoet aan alle redelijke instructies van het management van opdrachtgever ten aanzien van de levering.

3. indien zich in het geval van dienstverlening, in aanvulling op of in afwijking van de informatie die tijdens de oriënterende gesprekken met opdrachtgever verschaft is, alsnog omstandigheden voordoen of nieuwe omstandigheden bekend worden die ernstige belemmeringen inhouden voor de uitvoering of de tijdsduur van de opdracht, kan hwt de begeleiding beperken, tot op een nader te bepalen tijdstip opschorten, dan wel beëindigen. hwt heeft het recht om de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.

 

artikel 6 – levering

 

1. de opdrachtgever is gehouden alle door hwt verlangde gegevens en informatie te verstrekken evenals alle overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst. de opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en tijdige verstrekking van al deze aan hwt verstrekte gegevens en informatie.

2. indien hwt bij de uitvoering van een overeenkomst afhankelijk is van door de opdrachtgever te verstrekken informatie, kan de opdrachtgever hwt niet aanspreken op het tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen, zolang de opdrachtgever niet alle verlangde informatie heeft verstrekt. eventuele kosten van (het verkrijgen van) deze informatie en/of vanwege de vertraging als gevolg van het niet tijdig beschikbaar zijn van deze informatie, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

3. indien de opdrachtgever constateert of redelijkerwijs kan constateren dat hwt in de levering van producten of diensten tekort is geschoten, dient hij dit direct schriftelijk gemotiveerd aan hwt kenbaar te maken. hwt zal in voorkomende gevallen door de opdrachtgever een redelijke termijn worden gegund om, indien mogelijk, het gebrek te herstellen. alle kosten hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever tenzij er sprake is van aansprakelijkheid van hwt zoals bepaald in deze voorwaarden.

4. voor het leveren van producten worden deze verzonden op een voor hwt gunstige manier, door een door hwt te kiezen expediteur, voor rekening en risico van de opdrachtgever, tenzij de koper zelf voor verzending zorgt en de kosten daarvan voor zijn rekening neemt.

5. wanneer levering van producten in gedeeltes plaatsvindt, behoudt hwt het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie aan te merken.

6. de opdrachtgever moet de bestelde producten binnen de overeengekomen tijd afnemen. gebeurt dit niet, dan kan hwt zonder voorafgaande ingebrekestelling de betaling van het niet afgenomen gedeelte vorderen. wanneer de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichting voldoet heeft hwt het recht om de overeenkomst als ontbonden te verklaren. als de opdrachtgever zoals in dit artikel beschreven in gebreke blijft, wordt ervan uit gegaan dat producten zijn geleverd en zal hwt deze voor rekening en risico van de opdrachtgever laten opslaan.

7. overeenkomsten die tussen hwt en de opdrachtgever worden gesloten, worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de overeenkomst anders voortvloeit of partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

8. overeenkomsten die tussen hwt en de opdrachtgever worden gesloten en die betrekking hebben op het periodiek verrichten van diensten voor de opdrachtgever, worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, aangegaan voor de duur van één jaar.

9. hwt heeft het recht om ieder jaar de prijs voor overeenkomsten zoals bedoeld in lid 8 te indexeren.

10. een overeenkomst als bedoeld in lid 8 die is aangegaan voor bepaalde tijd, zal telkens stilzwijgend met dezelfde periode worden verlengd, tenzij één van partijen de overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van drie kalendermaanden voorafgaande aan het einde van de (verlengde) contractstermijn.

11. een overeenkomst als bedoeld in lid 8 die is aangegaan voor onbepaalde tijd, kan door elk van partijen na goed zakelijk overleg en met opgaaf van redenen schriftelijk worden opgezegd, waarbij een opzegtermijn van minimaal drie kalendermaanden in acht dient te worden genomen.

12. een opzegging dient steeds per aangetekende brief plaats te vinden.

 

artikel 7 – wijziging

 

1. door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht moeten tijdig en schriftelijk aan hwt worden meegedeeld. worden wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging voor rekening van de opdrachtgever.

2. veranderingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen levertijd door hwt wordt overschreden.

3. voor wat betreft diensten kunnen afspraken en/of consulten met hwt door de opdrachtgever tot 2 weken voor aanvang van de afspraak en/of het consult kosteloos worden gewijzigd. wordt binnen 2 weken gewijzigd dan wordt 50% van het minder aantal uren in rekening gebracht, wordt binnen 1 week gewijzigd dan wordt 100% van het minder aantal uren bij de opdrachtgever in rekening gebracht.

4. voor wat betreft producten kunnen eenmaal bestelde producten niet meer in aantal worden verminderd. het nabestellen van producten is op basis van beschikbaarheid. in het geval van nabestellingen zijn verzendkosten voor rekening van de opdrachtgever.

 

artikel 8 – annulering

 

1. tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vergoedt opdrachtgever de voorbereidingskosten (waaronder de kosten van een intakegesprek) aan hwt in geval zij geen opdracht tot het verrichten van diensten verstrekt.

2. indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan hwt alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten zoals kosten van voorbereiding, te vergoeden en indien hwt zulks wenst, de voor de uitvoering van deze opdracht bestemde materialen en halffabricaten voor zijn rekening te nemen tegen de door hwt in zijn calculatie opgenomen prijzen; alles onverminderd het recht van hwt op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de annulering voortvloeiende kosten, schaden en interessen.

3. voor wat betreft diensten kunnen afspraken en/of consulten met hwt door de opdrachtgever tot 2 weken voor aanvang van de afspraak en/of het consult kosteloos worden geannuleerd. wordt binnen 2 weken geannuleerd dan wordt 50% van de geannuleerde uren in rekening gebracht, wordt binnen 1 week geannuleerd dan wordt 100% van de geannuleerde uren bij de opdrachtgever in rekening gebracht.

4. in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid en/of andere onvoorziene omstandigheden die hwt verhinderen de opdracht uit te voeren, behoudt hwt het recht afspraken, consulten en/of trainingen te annuleren en zo spoedig mogelijk een nieuwe datum te plannen. annulering door hwt geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

5. in het geval van producten kan een gedane bestelling niet worden geannuleerd en worden alle kosten in rekening gebracht.

 

artikel 9 – betaling

 

1. facturen zijn verschuldigd binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum. hwt is steeds gerechtigd de totale prijs van een opdracht in delen te factureren. de eerste 50% van de verschuldigde som wordt bij de opdrachtbevestiging/bestelling in rekening gebracht en de resterende 50% bij voltooiing van de opdracht danwel levering van de producten. door het enkele verstrijken van de betalingstermijn is de opdrachtgever in verzuim; een ingebrekestelling is niet nodig.

2. opdrachtgever vergoedt hwt de kosten van alle redelijke uitgaven, zoals kosten van reis, verblijf, maaltijden en administratie, die hwt in verband met de levering van de diensten heeft gemaakt. in het geval van producten zijn leveringskosten voor de opdrachtgever tenzij anders is overeengekomen.

3. bij niet (-tijdige) betaling door de opdrachtgever is de opdrachtgever vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk had dienen plaats te vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande saldo een rente verschuldigd van 1,5% per maand. een deel van een maand geldt als volle maand.

4. bezwaren tegen de inhoud of hoogte van facturen, schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

5. ten laste van de opdrachtgever komen tevens alle (buiten)gerechtelijke kosten, van welke aard dan ook, die hwt als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken. hwt zal aan buitengerechtelijke kosten in ieder geval 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 250,- exclusief btw, in rekening brengen zonder enige gehoudenheid om die kosten te adstrueren.

6. betalingen door de opdrachtgever worden conform artikel 6:44 BW verwerkt. betalingen komen eerst in mindering op de (buiten)gerechtelijke kosten, dan op de rente als bedoeld in lid 3 en tenslotte op de verschuldigde hoofdsom.

7. in geval van niet-nakoming van de (betalings-)verplichtingen door de opdrachtgever, is hwt bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de opdrachtgever de (betalings-)verplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

8. de opdrachtgever heeft niet het recht van verrekening, opschorting, ontbinding wegens tekortkoming en/of vernietiging, tenzij daarin in deze algemene voorwaarden is voorzien. hwt heeft het recht al wat zij, al dan niet opeisbaar, van de opdrachtgever heeft te vorderen, te verrekenen.

artikel 10 – reclame

1. het door hwt geleverde wordt geacht volledig te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden door de opdrachtgever indien deze niet binnen 3 werkdagen na oplevering schriftelijk gemotiveerd heeft aangegeven op welke onderdelen de producten of diensten niet naar behoren zijn.

2. de opdrachtgever is niet gerechtigd producten waarover geen gemotiveerde klacht bestaat terug te zenden. in dat geval zijn kosten van terugzending voor de opdrachtgever en staat het hwt vrij om de producten voor rekening en risico van de opdrachtgever te laten opslaan.

3. de door hwt geleverde producten mogen van de omschrijving in de order afwijken indien het om kleine verschillen en ondergeschikte wijzigingen gaat.

4. de mogelijkheid tot reclame vervalt wanneer de opdrachtgever gebreken niet op tijd heeft gemeld, onvoldoende medewerking verleent aan het onderzoeken van de reclame of de producten niet op juiste wijze heeft beheerd.

 

artikel 11 – garantie en aansprakelijkheid

 

1. tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is er in geval van diensten steeds sprake van een inspanningsverplichting van hwt jegens de opdrachtgever. er kan derhalve geen garantie worden gegeven m.b.t. het resultaat.

2. indien en voor zover er in het kader van de door hwt verrichte diensten zaken worden weggegooid, vernietigd of er anderszins een andere bestemming aan wordt gegeven, is steeds de opdrachtgever daarvoor verantwoordelijk. hwt adviseert slechts, doch neemt geen beslissingen.

3. de door hwt verstrekte adviezen zijn vrijblijvend en de opdrachtgever kan daaraan geen rechten ontlenen.

4. hwt is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat de opdrachtgever de producten na aflevering in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.

5. hwt is niet gehouden tot vergoeding van schade aan de opdrachtgever of derden, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld.

6. hwt is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat hwt is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor hwt kenbaar behoorde te zijn.

7. hwt is op geen enkele wijze aansprakelijk voor indirecte, gevolg- of bedrijfsschade, gemiste besparingen en winst- of omzetderving.

8. iedere aansprakelijkheid van hwt is beperkt tot het bedrag van de factuur m.b.t. de diensten of producten waardoor de schade is veroorzaakt en tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.

9. onverminderd het bepaalde in lid 7 vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval 1 jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor hwt aansprakelijk is.

10. de opdrachtgever vrijwaart hwt van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van een met hwt gesloten overeenkomst tegen hwt doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat die schade en kosten voor rekening van de opdrachtgever komen.

11. hwt is niet aansprakelijk jegens opdrachtgever voor schade welke is ontstaan door tekortkomingen en onrechtmatige daden van de door haar al dan niet in verband met de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derde(n), behalve voor zover zij de daaruit voortvloeiende schade op de bedoelde derde(n) kan verhalen.

12. een grond die aanleiding kan zijn tot een vordering tot schadevergoeding, dient uiterlijk binnen 14 dagen, nadat de opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij hwt schriftelijk te zijn gemeld, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

13. indien de gegrondheid van de reclame, de kwaliteit betreffende, door hwt wordt vastgesteld en er voor hwt zoals hierboven bedoelde aansprakelijkheid geldt, dan is het hwt ter keuze om: na retourontvangst van de gebrekkige producten, vervangende producten te leveren danwel – in het geval van diensten – voor ondeugdelijk werk goed werk te leveren, of de factuur te crediteren, of – in overleg met de opdrachtgever – tot een andere vorm van schadeloosstelling te komen.

 

artikel 12 – eigendomsvoorbehoud en intellectueel eigendom

 

1. alle door hwt aan de opdrachtgever geleverde of ter beschikking gestelde zaken, daaronder eventueel mede begrepen tekeningen, plannen, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van hwt, totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met hwt gesloten overeenkomsten zijn nagekomen.

2. de opdrachtgever erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen, verkoopdocumenten, tekeningen, plannen of andere uitingen m.b.t. de verrichte diensten of producten berusten bij hwt of andere rechthebbenden.

3. het is de opdrachtgever verboden gebruik te maken van of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld het verveelvoudigen van een ontwerp, tenzij met schriftelijke toestemming van hwt of andere rechthebbenden.

4. het is de opdrachtgever toegestaan producten aan derden te verkopen doch uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsvoering.

5. de opdrachtgever vrijwaart hwt voor aanspraken van derden m.b.t. intellectuele eigendomsrechten op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn gebruikt.

 

artikel 13 – eigendommen van de opdrachtgever

 

1. omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die hem door of vanwege de opdrachtgever zijn toevertrouwd, moet hwt dezelfde zorg aanwenden die hij dienaangaande omtrent zijn eigen zaken aanwendt.

2. onverminderd het in het vorige lid en elders in deze leveringsvoorwaarden bepaalde, draagt de opdrachtgever het risico voor bedoelde zaken. indien hij bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij voor eigen rekening voor verzekering zorg te dragen.

 

artikel 14 – overmacht

 

1. in geval van overmacht is hwt niet gehouden tot het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van de leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en interessen kan doen gelden.

2. onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt. tot die omstandigheid behoren onder meer ziekte (van zorgafhankelijken), tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie)netwerk of -verbinding of van gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van medewerkers van hwt, niet of niet tijdige leveringen van leveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

3. indien een periode van overmacht langer dan zes maanden duurt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.9 op te zeggen, zonder dat daardoor voor één der partijen een recht op schadevergoeding ontstaat.

4. de opdrachtgever is, behoudens het bepaalde in lid 3, niet bevoegd de overeenkomst wegens overmacht te beëindigen.

 

artikel 15 – geheimhouding

 

1. partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, hwt gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en hwt zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is hwt niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

artikel 16 – opschorting en ontbinding

 

1. hwt is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

a. opdrachtgever haar verplichtingen uit de overeenkomst niet (volledig) nakomt;

b. na het sluiten van de overeenkomst hwt ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever haar verplichtingen niet zal (kunnen) nakomen;

c. opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2. hwt kan de overeenkomst ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn, dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd danwel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. hwt kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien de opdrachtgever – al dan niet voorlopige – surséance van betaling aanvraagt of verkrijgt, in staat van faillissement wordt of is verklaard, of indien de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd. hwt zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

4. hwt kan de overeenkomst ook op voormelde wijze met onmiddellijke ingang beëindigen indien bij de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het, om welke reden dan ook, niet mogelijk is het overeengekomen resultaat tot stand te brengen.

5. bedragen die hwt heeft gefactureerd of nog zal factureren in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht danwel geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de beëindiging van de overeenkomst direct opeisbaar.

6. indien hwt aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde binnen 5 dagen na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. indien de opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor haar rekening.

 

artikel 17 – toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

1. het is voor het slagen van deze overeenkomst van cruciaal belang dat de partijen een verstandige, vriendelijke en open zakelijke relatie onderhouden. eventuele meningsverschillen dienen onmiddellijk naar voren te worden gebracht met het oog op een vroegtijdige bespreking en indien mogelijk minnelijke oplossing.

2. op alle offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten is uitsluitend nederlands recht van toepassing.

3. alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit offertes of opdrachtbevestigingen van hwt of overeenkomsten die met haar zijn gesloten, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin hwt is gevestigd, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanmerkt.