aanvullende voorwaarden webshop

artikel 1 – definities

 

– homeworktime professional organizing (hierna te noemen: hwt): de eenmanszaak, welke zich bezighoudt met het bieden van producten en diensten ter bevordering van meer orde en structuur.

– bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

– consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met hwt;

– dag: kalenderdag;

– duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of hwt in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

– herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

– overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door hwt georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

– techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

– voorwaarden: de algemene en onderhavige aanvullende voorwaarden van hwt.

 

artikel 2 – toepasselijkheid

 

deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van hwt en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen hwt en consument.

voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van de voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de voorwaarden bij hwt zijn in te zien en zij op verzoek van de consument kosteloos worden toegezonden.

indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van de voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door hem op een eenvoudige manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

voor het geval dat naast de algemene en deze aanvullende voorwaarden tevens specifieke productvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

indien één of meerdere bepalingen in de algemene of deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.

 

artikel 3 – het aanbod

 

indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

het aanbod is vrijblijvend. hwt is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. de beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. als hwt gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden hwt niet.

alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. hwt kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. dit betreft in het bijzonder:

a) de prijs inclusief belastingen;

b) de eventuele kosten van verzending;

c) de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

d) het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

e) de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

f) de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen homeworktime.nl de prijs garandeert;

g) de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;

h) of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

i) de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

j) de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

k) de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

 

artikel 4 – de overeenkomst

 

de overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt hwt onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door hwt is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

hwt kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. indien hwt op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

artikel 5 – herroepingsrecht

 

bij levering van producten:

bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan hwt bekend gemaakte vertegenwoordiger.

tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan hwt retourneren.

wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan hwt. het kenbaar maken dient de consument te doen middels een e-mail. nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen

14 dagen retour te sturen. de consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

indien de consument na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan hwt heeft teruggezonden, is de koop een feit.

om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door hwt bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering verstrekte instructies.

 

artikel 6 – kosten in geval van herroeping

 

indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening.

indien de consument een bedrag betaald heeft, zal hwt dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door hwt.

 

artikel 7 – uitsluiting herroepingsrecht

 

hwt kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. de uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien hwt dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a) die door hwt tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d) die snel kunnen bederven of verouderen;

e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop hwt geen invloed heeft;

f) voor losse kranten en tijdschriften;

g) voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

h) voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

i) artikelen die zijn besteld en waaraan een gewonnen prijs is gekoppeld die door de consument tegelijk met het bestelde artikel is ontvangen

 

artikel 8 – de prijs

 

gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien hwt dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

de in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk– en zetfouten. voor de gevolgen van druk– en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. bij druk- en zetfouten is hwt niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

 

artikel 9 – conformiteit en garantie

 

hwt staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. producten zijn slechts geschikt voor normaal gebruik.

een door hwt, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover hwt kan doen gelden.

eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 5 werkdagen na levering aan hwt schriftelijk te worden gemeld. terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

de garantietermijn van hwt komt overeen met de fabrieksgarantietermijn.

hwt is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.

de garantie geldt niet indien:

  • de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van hwt en/of op de verpakking behandeld zijn;
  • de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

 

artikel 10 – levering en uitvoering

 

hwt zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen.

als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan hwt kenbaar heeft gemaakt.

met inachtneming van wat hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal hwt geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. de consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. de consument heeft geen recht op een schadevergoeding.

alle levertermijnen zijn indicatief. aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

in geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal hwt het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij hwt tot het moment van bezorging aan de consument, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

artikel 11 – betaling

 

voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan bij bestelling van producten.

de consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan hwt te melden.

in geval van wanbetaling van de consument heeft hwt behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

artikel 12 – klachtenregeling

 

hwt beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij hwt, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

bij hwt ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door hwt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie.

een klacht schort de verplichtingen van hwt niet op, tenzij hwt schriftelijk anders aangeeft.

indien een klacht gegrond wordt bevonden door hwt, zal hwt naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen.

 

artikel 13 – geschillen

 

op overeenkomsten tussen hwt en de consument waarop deze aanvullende voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

artikel 14 – aanvullende of afwijkende bepalingen

 

aanvullende dan wel van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.